هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
رَخت لباس
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گُلُپ لُپ
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت