هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گَوَه منطقه باز
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
زَنگُله زنگوله
کباب تُوَه شامی کباب

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت