هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت