هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت