هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
عَفتُ آفتاب
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت