هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت