هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
مُجبِرَه منقل گِلی
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
سیلون شیره خرما
گِندِ خُرما یک دانه خرما
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت