هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
رَخت لباس
گیلاس لیوان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
پردیس ایرانی سلمان
1393/12/14
بازگشت