هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
تَماتَه گوجه
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
چَخشیدَن چشیدن
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت