هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
مَفتُ مهتاب
گُلُپ لُپ
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت