هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَتابَه عتبه درگاه
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت