هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
رَخت لباس
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت