هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
مُجبِرَه منقل گِلی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
سیلون شیره خرما
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ
گَوَه منطقه باز

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت