هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت