هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
گَوَه منطقه باز
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت