هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
کباب تُوَه شامی کباب
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
دوو دوغ
حاصِل سبزی خوردنی

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت