هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
کباب تُوَه شامی کباب
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت