هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
چَخشیدَن چشیدن
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت