هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
تَماتَه گوجه
چَخشیدَن چشیدن
دوو دوغ
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رَخت لباس
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت