هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گیلاس لیوان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رِنگِنَه رنگینک
حاصِل سبزی خوردنی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
گِندِ خُرما یک دانه خرما
کباب تُوَه شامی کباب
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت