هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
رِنگِنَه رنگینک
سیلون شیره خرما
بازنجون بادمجان
رَخت لباس
گُلُپ لُپ
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت