هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
بازنجون بادمجان
سیلون شیره خرما
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
رِنگِنَه رنگینک
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت