هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
دوو دوغ
رِنگِنَه رنگینک
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت