هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
چَخشیدَن چشیدن
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت