هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
دوو دوغ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت