هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
عَفتُ آفتاب
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
عَتابَه عتبه درگاه
بازنجون بادمجان
تَماتَه گوجه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

زورخانه شوشتر + ' - ' + Shushtar Gymnasium
زورخانه شوشتر
1393/09/17
بازگشت