هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
بازنجون بادمجان
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت