هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَفتُ آفتاب
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت