هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
عَتابَه عتبه درگاه
زَنگُله زنگوله
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت