هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
بازنجون بادمجان
عَتابَه عتبه درگاه
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

مالِ نَه اَخُود،دِلِ بی رَحم

مال نه از خود ،دل بی رحم

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت