هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَتابَه عتبه درگاه
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گیلاس لیوان
گُلُپ لُپ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت