هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
رَخت لباس
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
دوو دوغ
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
اُگوشت دیزی (آبگوشت)

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت