هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مُجبِرَه منقل گِلی
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
رَخت لباس
چَخشیدَن چشیدن
تَماتَه گوجه
گُلُپ لُپ
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت