هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
حاصِل سبزی خوردنی
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
چَخشیدَن چشیدن
اَنگون ظرف نگهداری مایعات

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت