هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مَفتُ مهتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
کباب تُوَه شامی کباب
عَفتُ آفتاب
حاصِل سبزی خوردنی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
عَتابَه عتبه درگاه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت