هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
گیلاس لیوان
مَفتُ مهتاب
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَخت لباس
دوو دوغ

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت