هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
گَوَه منطقه باز
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
دوو دوغ
زَنگُله زنگوله
مَفتُ مهتاب
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
مُجبِرَه منقل گِلی
گُلُپ لُپ
رَخت لباس

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

بازار شوشتر + ' - ' + Shoushtar Bazaar
بازار شوشتر
1393/09/11
بازگشت