هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
سیلون شیره خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
عَفتُ آفتاب
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت