هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
دوو دوغ
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
سیلون شیره خرما
چَخشیدَن چشیدن
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
بازنجون بادمجان
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت