هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
سیلون شیره خرما
دوو دوغ
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گیلاس لیوان
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گَوَه منطقه باز
رِنگِنَه رنگینک
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت