هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
گیلاس لیوان
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
رَخت لباس
رَفَک طاقچه بالا دستی

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت