هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
تَماتَه گوجه
گَوَه منطقه باز
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت