هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
بازنجون بادمجان
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
کباب تُوَه شامی کباب
رِنگِنَه رنگینک
رَخت لباس

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی + ' - ' + Shushtar's World Heritage site after a heavy raining
سازه های آبی تاریخی شوشتر پس از باران شدید پاییزی
1393/09/08
بازگشت