هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
گَوَه منطقه باز
رَخت لباس
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
دوو دوغ
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رِنگِنَه رنگینک

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت