هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
تَماتَه گوجه
رَفَک طاقچه بالا دستی
عَفتُ آفتاب
دوو دوغ
سیلون شیره خرما
گَوَه منطقه باز
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
مَفتُ مهتاب
عَتابَه عتبه درگاه

ضرب المثل

مال سَر مال مِرَه پَخْشَه سر تیهِ کور

مال بر سر مال می رود و مگس بر چشم کور

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت