هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَخت لباس
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
رِنگِنَه رنگینک
بازنجون بادمجان
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت