هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
رَفَک طاقچه بالا دستی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
عَتابَه عتبه درگاه
سیلون شیره خرما
کباب تُوَه شامی کباب
گُلُپ لُپ
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گَوَه منطقه باز
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت