هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گُلُپ لُپ
بازنجون بادمجان
زَنگُله زنگوله
رِنگِنَه رنگینک
گَوَه منطقه باز
مُجبِرَه منقل گِلی
تَماتَه گوجه

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت