هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
سیلون شیره خرما
حاصِل سبزی خوردنی
گُلُپ لُپ
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
تَماتَه گوجه
مُجبِرَه منقل گِلی
عَفتُ آفتاب
گِندِ خُرما یک دانه خرما
رَفَک طاقچه بالا دستی
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت