هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
گیلاس لیوان
کباب تُوَه شامی کباب
رَخت لباس
گَوَه منطقه باز
سیلون شیره خرما
عَفتُ آفتاب
تَماتَه گوجه
غَرّابَه ظرف شیشه ای نگهداری عرقیجات
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت