هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
زَنگُله زنگوله
بازنجون بادمجان
چَخشیدَن چشیدن
رَفَک طاقچه بالا دستی
رَخت لباس
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
عَفتُ آفتاب
عَتابَه عتبه درگاه
مَفتُ مهتاب
مُجبِرَه منقل گِلی

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت