هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
اَنگون ظرف نگهداری مایعات
حاصِل سبزی خوردنی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
زَنگُله زنگوله
عَتابَه عتبه درگاه
گُلُپ لُپ
گیلاس لیوان
دوو دوغ
چَخشیدَن چشیدن

ضرب المثل

هر کی نبا؛ بَرش نَبا

هر کسی که حضور ندارد؛ سهمی هم طلب ندارد

تبلیغات

کاروانسرای افضل شوشتر + ' - ' + Afzal Caravansaray
کاروانسرای افضل
1393/09/08
بازگشت