هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
عَفتُ آفتاب
کباب تُوَه شامی کباب
عَتابَه عتبه درگاه
حاصِل سبزی خوردنی
گِندِ خُرما یک دانه خرما
گیلاس لیوان
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رِنگِنَه رنگینک
چَخشیدَن چشیدن
مَفتُ مهتاب

ضرب المثل

آدَم ،بِه ری گُشیدَه مِرَه ،نَه بِه دَر ِگُشیدَه

آدم به روی گشاده منزل کسی می رود نه به در گشاده

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت