هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
دوو دوغ
تَماتَه گوجه
گوشت یَردَه گوشت چرخ شده
سیر بُقله سیر باقله (غذای شوشتری)
رَخت لباس
سیلون شیره خرما
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز
گُلُپ لُپ
چَخشیدَن چشیدن
بازنجون بادمجان

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

+ ' - ' +
رستوران موزه مستوفی
1393/09/08
بازگشت