هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
حاصِل سبزی خوردنی
رَخت لباس
عَتابَه عتبه درگاه
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
چَخشیدَن چشیدن
مُجبِرَه منقل گِلی
دوو دوغ
عَفتُ آفتاب
زَنگُله زنگوله
بَنگوُ ماست و خیار با پیاز

ضرب المثل

خُودُم اَ تو میرُم دِشمِنونُم ا َدَر

خودم از درون می میرم ، دشمنانم از بیرون

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی