هتل افضل

کلمات شوشتری

شوشتری فارسی
مُجبِرَه منقل گِلی
رَفَک طاقچه بالا دستی
سیلون شیره خرما
اُگوشت دیزی (آبگوشت)
حاصِل سبزی خوردنی
تَماتَه گوجه
مَفتُ مهتاب
گَوَه منطقه باز
گِندِ خُرما یک دانه خرما
زَنگُله زنگوله

ضرب المثل

اَ کُهی بِکَن مَوَن جاش

از کوهی بکن و به جای آن مگذار

تبلیغات

رستوران مستوفی شوشتر + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران مستوفی شوشتر

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی

رستوران موزه مستوفی + ' - ' + Mostofi Museum and Restaurant

رستوران موزه مستوفی